California awakes to new reality: Homebound amid outbreak